Obchodní podmínky
 platné od 1.1.2017
Platnost a závaznost obchodních podmínek
Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech faktur resp. smluv o prodeji zboží uzavřených mezi dodavatelem, kterým je Ing. Petr Dobiáš (dále jen prodávající) a odběratelem (dále jen kupující). Neplatí pro smlouvy, v nichž byly s kupujícím výslovně sjednány podmínky jiné.
Cena zboží
Ceny za zboží se stanovují podle aktuálního ceníku prodávajícího bez DPH. Prodávající zajišťuje přepravu zboží poštovní službou (obvykle do 24 hodin) kupujícímu na jeho náklady. Ke všem cenám se při jejich účtování kupujícímu připočítává daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
Dodací lhůta, splnění smlouvy a převzetí dodávky
Dodávka se považuje za splněnou předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě na místo určené kupujícím. Prodávajícímu vzniká nárok na zaplacení ceny zboží, odpovídající skutečně dodanému množství zboží. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím převzít, a to i v případě dílčí dodávky.
Platební podmínky
Kupní cena je splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury. Dodané zboží zůstává majetkem prodávajícího až do jeho úplného zaplacení kupujícím. Dostane-li se kupující do prodlení s placením, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti. 
Nároky z vad zboží – reklamace
Prodávající odpovídá za jakost a skryté vady zboží v záruční době. Pokud není na dodacím listě uvedeno jinak, na zboží prodávajícího se vztahuje záruka 24 měsíců od dne odeslání zboží kupujícímu. Kupující je povinen si zboží řádně zkontrolovat. Předpokladem uznání nároku z vady je, že zboží bylo nastaveno, instalováno a provozováno v souladu s technickými podmínkami výrobce, a že bylo odběratelem dodavateli zaplacena plná fakturovaná cena. Reklamované zboží s popisem závady kupující zašle na své náklady prodávajícímu, který na základě vlastního technického přezkoušení kupujícího seznámí s dalším postupem vyřízení reklamace. V případě uznání reklamace je prodávající povinen nahradit zboží s vadou zbožím bezvadným, nebo zboží uvést do tohoto stavu.
Elektrotechnický odpad
Oddělený sběr elektroodpadu – zboží sk. 9A po skončení jeho životnosti – zabezpečuje autorizovaný system RETELA prostřednictvím smluvních mist organizovaného sběru (viz www.retela.cz).
Vyšší moc
Za okolnosti vylučující odpovědnost prodávajícího se považují, brání-li ve splnění jeho smluvních povinností živelné události, válka, občanské nepokoje, stávka, výluka, úřední nařízení, epidemická onemocnění, prodlení či jiná porušení smluvních povinností dopravce a dále okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli prodávajícího. Nastanou-li okolnosti vyšší moci uvedené výše v době před smluvenou dodací lhůtou, jsou nároky kupujícího z uzavřené smlouvy proti prodávajícímu vyloučeny. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, je prodávající povinen neprodleně kupujícího informovat. Pominou-li okolnosti vyšší moci, je prodávající povinen své povinnosti ze smlouvy vůči kupujícímu dodatečně splnit, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
Ing. Petr Dobiáš, Volejníkova 663, 66452 Sokolnice
www.engineering-services.cz
IČ:    88303217
DIČ: CZ520429104